Tatsuyoshi Moriyama


Tatsuyoshi Moriyama with Eitsu Kiyohara preparing for Lenco Heaven 2016.