Einstein Audio The Tonearm NEW


Few photos of new Einstein Audio The Tonearm - tonearm mounted on the TechDas Air Force 3 turntable. 

www.einstein-audio.de