Chicago Vinyl stores!


A little photo tour through the Chicago vinyl record stores. Thanks Aki!