Taiko Audio | CH Precision | Kronos | Wilson Benesch

Taiko Audio SGM Extreme - Kronos Audio - CH Precision electronics - Wilson Benesch loudspeakers. Another installation courtesy of Lâm Khai MinH , My Quân and Võ Văn Ky of My Quân from Vietnam.