Thiele Zero Tracking Tonearm & Turntable

A few more photos of the Thiele TA01 Zero Tracking Tonearm and Thiele Zero Tracking Error Turntable.