Albedo Audio Axcentia MK2 Speakers.


A photo series with a dozen photos of unpacking and setting up the Albedo Audio Axcentia MK2 speakers from Italy.Via ZenSen Hifi.